Orki i gobliny #02: Myth

Okładka

Orki i gobliny #02: Myth