baner

Artykuł

EUDICOM, czyli projekt wzmocnienia dystrybucji komiksów europejskich na rynku cyfrowym

Polskie Stowarzyszenie Komiksowe
W 2020 roku zostało stworzone konsorcjum, którego uczestnikami są: Izneo (Francja, lider projektu, wiodąca firma na europejskim rynku cyfrowych komiksów), Europejska Federacja Wydawców (EFP, Belgia), Stowarzyszenie Wydawców Włoskich (Włochy), Hiszpańskie Stowarzyszenie Wydawców (Hiszpania) oraz Polskie Stowarzyszenie Komiksowe (Polska).

EDClogo

Cyfrowa dystrybucja e-komiksów stoi w obliczu wyzwań związanych z jej rozwojem we wszystkich krajach europejskich. Głównym powodem powstrzymującym ten rozwój jest luka w cyfrowej dystrybucji, z którą wydawcy, w wielu krajach sobie nie radzą. Z badań, przeprowadzonych pośród wydawców, wyłania się brak cyfrowych modeli biznesowych, który pokazałby, że dystrybucja w tej formie zadziała. Wielu wydawców nie ma wiedzy na temat niezbędnych technologii i sposobów ich użycia do sprzedaży on-line. Wydawcy zdają sobie sprawę, że to ogromna szansa rozwoju nowego rynku dystrybucji cyfrowej, ponieważ coraz więcej młodych ludzi, wychowanych w środowisku internetowym na co dzień, domaga się e-komiksów, a i starsi czytelnicy komiksów coraz bardziej przyzwyczajają się do treści cyfrowych (choćby przez dostęp w ten sposób do muzyki, filmu i gazet). Z przeprowadzonych badań w ramach projektu wyłania się obraz, że cyfrowa dystrybucja komiksów, to zaledwie od 1‰ do 1% przychodów firm. Ten jeden procent osiągają największe podmioty, z biorących udział, na rynku europejskim - francuski Mediatoon, czy też hiszpańska Norma.

W pierwszych miesiącach projektu partnerzy uczestniczący w konsorcjum przeprowadzili ponad 30 wywiadów jakościowych na temat rynku komiksów cyfrowych w Europie. Wywiadów udzielili wydawcy z jedenastu krajów, byli to wydawcy różnej wielkości, posiadając i nieposiadający katalogu cyfrowych komiksów. Wydawcy, z którymi przeprowadzono wywiady, byli również zróżnicowani pod względem rodzajów komiksów jakie wydają - manga, komiksy o superbohaterach, komiksy europejskie, graphic novel. A także pod względem zawartości katalogu - produkcji własnej oraz licencjonowanej. Wywiady jakościowe uzupełniono badaniami ilościowymi, które przeprowadzono w pierwszej części projektu, aby ukazać różnice rynkowe i różną dynamikę rozwoju e-komiksów w poszczególnych krajach Europy. Badania ilościowe pokazały, że rynki europejskie można pogrupować na duże - ponad 3 tys. tytułów rocznie (francuski, niemiecki, hiszpański i włoski), średnie - ponad 1000 tytułów rocznie (polski, belgijski, niderlandzki, brytyjski - przy uwzględnieniu tylko produkcji własnej lokalnych wydawców!), małe - poniżej 1000 tytułów rocznie (kraje skandynawskie, Czechy, Portugalia, itd.). Jak już wspomnieliśmy wcześniej, to zróżnicowanie rynków tradycyjnych nie przekłada się na równie dynamiczny rozwój rynku cyfrowego. Udział rynku cyfrowego w sprzedaży komiksów jest bardzo niski – przeważnie około 1%, ale zazwyczaj mniej. Brakuje również wyspecjalizowanych platform cyfrowych dedykowanych komiksom, które dostarczają odbiorcom szeroki kontent.

Celem wywiadów było uzyskanie obraz jak wygląda rynek cyfrowy obecnie i jakie jest jego miejsce w wyobrażeniu wydawców w ich ogólnej produkcji. Staraliśmy się też uzyskać odpowiedź co zaważa na decyzji o wchodzeniu lub nie wchodzeniu w cyfrową dystrybucję komiksów w Europie, aby lepiej zrozumieć, jakie wyzwania stoją przed wydawcami w obliczu przyszłych cyfrowych zmian. Wywiady miały za zadanie zdefiniować potrzeby wydawców, określić strategie cyfrowe oraz zbadać zainteresowanie wydawców rynkiem cyfrowym. Zdefiniowano główne problemy wydawców związane z rynkiem cyfrowym i są to:
- brak dostępnych praw, które zostały wynegocjowane też dla dystrybucji cyfrowej,
- zbyt wysokie ceny ze względu na brak strategii rabatowych na produkty cyfrowe w porównaniu z produktami drukowanymi (a w kilku krajach ceny są wysokie ze względu na to, że książki cyfrowe nadal mają wyższą stawkę VAT niż drukowane) ,
- brak skupienia się na technologii cyfrowej, ponieważ docelowa grupa odbiorców składa się (lub jest postrzegana jako składająca się) głównie z kolekcjonerów komiksów, którzy w dużej mierze wolą druk,
- brak rzeczywistej oferty katalogowej (jakościowej i ilościowej) w wersji cyfrowej,
- bardzo mała wiedza na temat technologii niezbędnej do efektywnego korzystania z cyfrowej rewolucji,
- brak platform cyfrowych dla produktów komiksowych poza platformami globalnych gigantów,
- zagrożenie piractwem,
- brak możliwości uzyskania licencji na ofertę zagraniczną w lokalnym katalogu wydawców, ze względu na brak odpowiednio zabezpieczonych lokalnych platform e-book,
- wątpliwości co do wartości aktualnych opcji odczytu komiksów na urządzeniach cyfrowych,
- rzeczywisty popyt ze strony klientów wydaje się niski.

Pokolenie wydawców komiksów, którzy nie są jeszcze cyfrowymi tubylcami, nie opracowało jeszcze żadnej prawdziwej strategii cyfrowej. Zagłębiając się w zainteresowanie dystrybucją cyfrową, z wywiadów wyłania się obraz, że cyfryzacja będzie się rozwijać wraz z pokoleniem cyfrowych tubylców. Wydawcy byliby szczęśliwi mogąc rozwijać dystrybucję cyfrową, gdyby znaleźli sposób, aby połączyć tę działalność z tradycyjną dystrybucją drukowaną. Mają oni pewne doświadczenie w marketingu cyfrowym, ale polegają na ograniczonych zasobach. Bardzo niewielu zatrudnia wyspecjalizowanych menedżerów społeczności, co wiążę się z ograniczonymi zasobami finansowymi europejskich wydawców komiksów. Wielu wydawców aby przejść na dystrybucję cyfrową potrzebuje wsparcia, które pomoże im uwolnić potencjał e-komiksów. Niektóre doświadczenia wskazują możliwe rozwiązania w przyszłości : w przypadku jednego wydawcy formaty cyfrowe sięgają 16% sprzedaży drukowanej, strategie „digital first” rozwijają się w ciekawy sposób, modele subskrypcyjne oferują prawdziwą alternatywę dla druku („odczyt cyfrowy, odbiór fizyczny”), sprzedaż „rozdział po rozdziale” i "płać za czytanie”. Najczęściej to komiksy z segmentu mangi wydają się być najlepszym wyborem dla cyfrowych dystrybucji - przede wszystkim dzięki docelowej grupie odbiorców, stylowi i kompatybilności z urządzeniami. Webtoon jest stosunkowo mało znany, mimo że jest wiązany z dużym potencjałem rozwojowym.

Prowadzi to do wniosku, że aby europejscy wydawcy komiksów mogli w pełni wykorzystać możliwości cyfrowego rynku, to potrzebują oni wsparcia w opracowaniu swoich strategii cyfrowych, zwłaszcza w zakresie powiązania między rynkiem drukowanym a cyfrowym. Potrzebują inwestycji i wsparcia, aby zbudować swój katalog cyfrowy i sfinansować skuteczne kampanie marketingowe. Muszą mieć możliwość odkrycia nowych modeli biznesowych, które będą kompatybilne ze sprzedażą drukowaną, ale dadzą możliwość wprowadzenia katalogów cyfrowych komiksów, które będą się rozwijać w przyszłości dzięki dorastającym rodzimym pokoleniom cyfrowych tubylców. Pandemia pokazała potencjał e-commerce pod względem technologii, dostępu, wyszukiwania i użytkowania treści na urządzeniach. Wydawcy komiksów muszą zintegrować technologię cyfrową ze swoją ogólną strategią, aby dotrzeć do nowych pokoleń czytelników komiksów na całym świecie.

Dlatego Izneo, pierwsza europejska platforma e-komiksowa, dostępna już we Francji, Belgii i Niemczech, podjęła współpracę z hiszpańskim, włoskim i polskim stowarzyszeniami wydawców książek i komiksów oraz Europejską Federacją Wydawców, aby znaleźć rozwiązanie problemu luki cyfrowej, w europejskim rynku komiksów. Postanowili oni wspólnie zaoferować program budowy kompetencji w zakresie cyfrowej dystrybucji oraz stworzyć platformę współpracy w celu wymiany i rozpowszechniania informacji oraz wiedzy na temat sektora cyfrowych komiksów, a także w celu tworzenia sieci kontaktów między wszystkimi zainteresowanymi rozwojem e-komiksów podmiotami europejskiego rynku komiksów. Stowarzyszenia krajowe i EFP wniosą swoją wiedzę o rynku, ułatwią rozpowszechnianie wiedzy o programie i zachęcą podmiotów ze swoich rynków do aktywnego tworzenia platformy współpracy. Izneo przekaże swoją wiedzę techniczną i materiały szkoleniowe.
Ten projekt budowania platformy wiedzy i sieci współpracy to szansa dla całego europejskiego rynku komiksów - na jego mocny wzrost i zwiększone możliwości rozwoju. Sektor komiksów rozwijał się stale, ale bardzo powoli w ostatniej dekadzie, ale to właśnie dystrybucja cyfrowa przyciąga coraz większą liczbę czytelników. Pokazują to dane Izneo (+ 513% nowych użytkowników w ciągu roku) . Dlatego dla europejskich wydawców kluczowe znaczenie powinno mieć wspinanie się w rozwoju na cyfrowym rynku, aby zwiększyć obecność europejskich autorów na platformach zdominowanych przez amerykańskie komiksy i azjatyckie mangi, a także uczynić europejskie komiksy bardziej rozpoznawalnymi, widocznymi i dostępnymi we wszystkich globalnych użytkowników.

Celami projektu jest: zapewnienie wiedzy wydawcom komiksowym na temat rynku e-komiksów, pomoc w stawianiu pierwszych kroków na rynku cyfrowym - w tym technologiczna, zbudowanie europejskiej sieci współpracy, która będzie zdolna do prowadzenia seminariów, szkoleń, wsparcia prawnego i dystrybucji licencji, wsparcie młodych talentów i europejskich twórców na rynku globalnym, zapewnienie dostępności europejskich komiksów na globalnym rynku cyfrowym.
Jedną z metod realizacji projektu będzie rozbudowany system kursów on-line, szkoleń oraz portal wiedzy i wymiany doświadczeń, wymiana wiedzy na temat trudności na rynku i potrzebnych narzędzi, międzynarodowe spotkania ekspertów, możliwość testowania rozwiązań na zamkniętej platformie testowej stworzonej przez Izneo.

Projekt ma nie tylko rozszerzyć zasięg europejskiego rynku e-komiksów z Francji, Belgii i Niemiec na Polskę, Włochy i Hiszpanię, ale również stworzyć otwarte drogi do objęcia rozwojem cyfrowego rynku całej Europy.
Stworzona została strona dedykowana dla chcących rozwijać swoje kompetencje cyfrowe wydawców i twórców: EUDICOM.EU

Rejestracja na pierwszy webinar

Więcej informacji o pierwszym webiarze

Webinary są one otwarte dla wydawców oraz niezależnych twórców. Zapraszamy!

Opublikowano:Komentarze

-Jeszcze nie ma komentarzy-