Soul Saga #2 (DK #7/2004)

Okładka

Soul Saga #2 (DK #7/2004)