baner

NEWS

- Konkurs

Zdarzyło się przy kurpiowskim trakcie…


Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na małą formę komiksową pt. "Zdarzyło się przy kurpiowskim trakcie…". termin nadsyłania zgłoszeń mija 28 maja 2017.
Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na małą formę komiksową pt. „Zdarzyło się przy kurpiowskim trakcie…”. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody (sponsorami są: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Starostwo Powiatowe w Ostrołęce oraz Wydawnictwo Egmont Polska).

Celem konkursu jest wykorzystanie formy literacko-artystycznej, jaką jest komiks do przedstawienia opowieści związanej z historią, kulturą lub przyrodą regionu kurpiowskiego. Konkurs skierowany jest do grup twórców liczących maksymalnie 3 osoby. Oryginalne prace dostarczyć do muzeum osobiście lub pocztą(decyduje data wpłynięcia pracy do muzeum) do 28 maja 2017 r. Prace zakwalifikowane do konkursu wezmą zostaną wystawione podczas planowanej wystawy pokonkursowej. Osoby zainteresowane zgłębieniem tajników warsztatu artystycznego twórców komiksów zapraszamy na zajęcia tworzenia komiksów, które odbędą się 23 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00.

konkurs2017kurpie


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA MAŁĄ FORMĘ KOMIKSOWĄ

„ZDARZYŁO SIĘ PRZY KURPIOWSKIM TRAKCIE …”

§1

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce z siedzibą w Ostrołęce, pl. gen. Józefa Bema 8, 07-410 Ostrołęka. Współorganizatorem jest Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.

2. Organizacja konkursu związana jest z prezentacją wystawy „Kajko i Kokosz – komiksowa archeologia” czynnej w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce od 8 kwietnia-29 czerwca 2017 roku.

§2

Cele konkursu:

1. Kreatywne wykorzystanie formy literacko-plastycznej, jaką jest komiks, w opowiedzeniu swojej historii z puentą, ciekawe zestawienie obrazu i słowa.

2. Promowanie wiedzy o historii, kulturze i przyrodzie regionu kurpiowskiego.

3. Rozbudzanie zainteresowania komiksem jako jedną z form literatury.

4. Kształtowanie umiejętności artystycznych (graficznych i literackich) wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Komiks – opowieść graficzna, opowiadanie utworzone przez połączenie kilku lub więcej obrazków składających się na jakąś historię. Zazwyczaj obrazki są zaopatrzone w tekst narratora (didaskalia, w ramkach) lub wypowiedzi postaci (w dymkach).

§3

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, uczestników zajęć organizowanych przez placówki kulturalne, oświatowo-wychowawcze, biblioteki oraz do wszystkich innych zainteresowanych.

Uczestnicy mogą przystąpić do konkursu z ramienia swojej placówki lub indywidualnie.

2. Uczestnicy poniżej 18 roku życia powinni dołączyć do zgłoszenia konkursowego pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na uczestnictwo w konkursie. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, dostępne na stronie www.muzeum.ostroleka.pl w zakładce konkurs.

3. Tematyka pracy konkursowej powinna wynikać z inspiracji wydarzeniami historycznymi, legendami, przyrodą Kurpiowszczyzny; odnosić się do historii i kultury regionu.

§4

1. Uczestnik konkursu może przysłać jedną pracę komiksową stanowiącą zamkniętą całość, o objętości od 1 do 4 planszy w pionowym formacie A4 (210-297 mm).

2. Pojęcie „uczestnik konkursu” oznacza zarówno jedną odpowiedzialną za scenariusz i rysunki, jak i grupę twórców składającą się z maksymalnie 3 osób.

3. Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo.

4. Dla zapewnienia odpowiedniej czytelności organizatorzy zalecają, aby w tekście wstawianym w dymki komiksu stosowane było pismo drukowane.

5. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Muzeum Kultury Kurpiowskiej, 07-410 Ostrołęka, plac gen. J. Bema 8, z dopiskiem: KONKURS NA KOMIKS. Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac upływa z dniem 28 maja 2017 roku (decyduje data wpłynięcia pracy).

6. Plansze powinny na odwrocie posiadać czytelnie napisany tytuł pracy, numer strony oraz dane autora(ów): imiona, nazwiska oraz funkcje (rysownik, scenarzysta, itp.), wiek, numer klasy oraz adres szkoły lub instytucji opiekującej się pracą, nazwisko nauczyciela i numer telefonu (instruktora, rodzica), pod którego kierunkiem praca została wykonana.

7. Prace powinny być zapakowane w podpisaną sztywną teczkę. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubione, uszkodzone lub nieterminowe zgłoszenia do konkursu.

8. Postacie i historie muszą być autorskie. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane w wersji drukowanej, nie zamieszczone w Internecie i nie zgłoszone do innych konkursów.

9. Kryteria oceny prac:

zgodność treści komiksu z tematem konkursu oraz czytelność zamieszczonych treści, twórcza pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu, estetyka pracy.

§5

1. O wynikach konkursu zadecyduje głosowanie jury powołanego przez organizatora.

2. Jury, po obejrzeniu wszystkich prac nadesłanych na konkurs, przyzna nagrody rzeczowe.

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 4 czerwca 2017 roku podczas uroczystej gali komiksowej.

4. Prace dopuszczone do konkursu eksponowane będą na wystawie pokonkursowej towarzyszącej wystawie „Kajko i Kokosz – komiksowa archeologia” (organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji prac, które zostaną pokazane na wystawie pod kątem ich zgodności z regulaminem oraz prawem).

§6

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania wybranych prac w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie, jako formy promocji konkursu.

2. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich majątkowych na organizatora do wykorzystania nadesłanych prac konkursowych na polach wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631).

3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych przez Organizatora w związku z udziałem w konkursie, na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych.

4. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie oświadczenie uczestnika, że nie zagraża ona, ani nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz że uczestnik ma zgodę osób, których wizerunki utrwalono w pracach na wykorzystanie tych wizerunków w celu udziału w niniejszym konkursie. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik.

§7

1. Po zakończeniu wystawy oryginały prac konkursowych można będzie odebrać w Muzeum do dnia 15 lipca 2017 r. Uczestnik konkursu zobowiązuje się nie odbierać pracy konkursowej przed zakończeniem wystawy pokonkursowej.

2. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą do przeprowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do organizatora i jury konkursowego.

3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie.

Kontakt: Grażyna Talarek, Dział Edukacji i Promocji MKK

tel. 29 764 54 w.43, email: g.talarek@muzeum.ostroleka.pl


[Ystad za Event FB]


Komentarze

-Jeszcze nie ma komentarzy-